TIETOSUOJASELOSTE – HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 JA 24§

LAATIMISPÄIVÄ 19.4.2016

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Surimo Finance Oy, Y-tunnus 2726954-4, PL 140, 00531 HELSINKI; puh. 010-323 8500, asiakaspalvelu@surimo.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpidosta vastaava henkilö: Mikko Kilpinen
Tarkastuspyynnöt: Surimo Finance Oy:n asiakaspalvelu
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Mikko Kilpinen

3. REKISTERIN NIMI

Surimo Finance Oyj:n Asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Surimo Finance Oy:n toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen, lainapäätösten tekeminen, rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, asiakassuhteiden ja yhteystietojen hallinta, riskienhallinta, suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille sekä näiden seuranta, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen, asiakaspalautteen käsitteleminen, analysointi ja tilastointi sekä väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöön liittyvät tiedustelut, kuten:

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, Surimo Finance Oy:n itsensä tuottamat tiedot, väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, Instantor AB:lta, puhelinnumerotietokannoista, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta saadut tiedot ja Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyvät Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt, saadut tiedot. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tarvittavin osin perintään liittyen perintäyhteistyökumppanille ja laskutuksesta vastaavalle yritykselle sekä toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin käyttö on ohjeistettu ja rekisterin käyttäjät tunnistetaan. Käyttäjien käyttövaltuuksia ja käyttövaltuuksien rekisteröintiä valvotaan huolella. Laitteistojen, joihin rekisterit on talletettu, sijainti ja suojaus on hoidettu huolella, samoin kuin tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti. Muutoin kuin elektronisesti tallennettua aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa ja suojatussa tilassa. Toimitilojen kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti kulkuluvilla ja lokitiedot jäävät kiinteistönomistajan rekisteriin.

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä heitä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole heitä koskevia tietoja. Kirjalliset allekirjoitetut tarkastuspyynnöt rekisteriin talletetuista tiedoista on osoitettava yhtiön postiosoitteeseen.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Mikäli rekisterinpitäjä ei suorita vaadittua rekisterin korjausta, on rekisterinpitäjän annettava asiasta kirjallinen todistus, johon merkitään ne syyt, joiden vuoksi korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon, mikäli ilmoittaminen on mahdollista, eikä se vaadi kohtuutonta vaivaa. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Mikko Kilpiselle, ks. yhteystiedot yllä.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

13. EVÄSTEET​

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka Surimo Finance Oy:n palvelu lähettää laitteelle, jolla käytät palvelua ja sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Surimo Finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.
Surimo Finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Surimo Finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Surimo Finance Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.
Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Surimo Finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Surimo Finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

14. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Surimo Finance Oy käyttää sivustollaan käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä (ks. kohta 15). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimella Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Tilastointitietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjän rekisteröintitietoihin tai muihin käyttäjän sivustolle syöttämiin tietoihin. Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön yllä kohdassa 15 mainitusti. Käyttämällä Surimo Finance Oy:n sivustoa käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.